Utpekade skolchefen vill ta över gymnasieskola

EL NADIS SKOLVERKSAMHET EXPANDERAR PÅ FLERA ORTER

Skolchefen Abdel Nasser El Nadi, som pekas ut av Säpo för rekrytering till våldsbejakande islamism, har nyligen ansökt om att ta över en gymnasieskola i Göteborg, kan Doku avslöja. Men Skolinspektionen avslog i somras ansökan på grund av att den var för sent inkommen.

Trots tidigare hård kritik från Skolinspektionen samt kopplingar till radikal islamism expanderar Vetenskapsskolans huvudman Abdel Nasser El Nadi sin verksamhet. Nyligen öppnade en skola i Gävle och nästa år har man fått tillstånd att öppna i Halmstad. Doku kan nu också avslöja att det finns planer på att starta gymnasieverksamhet.

Förra hösten registrerades bolaget Ung kraft AB, med bland annat Abdel Nasser El Nadi som styrelseledamot. I verksamhetsbeskrivningen framgår att syftet med bolaget är att bedriva gymnasieutbildning. Skolinspektionen bekräftar också för Doku att man den 4 juli fick in en ansökan från Ung kraft AB om att överta verksamhet från International IT College Of Sweden, som bedriver gymnasieskolor med IT-inriktning och engelska i Stockholm och Göteborg. Ansökan gällde skolan i Göteborg. Skolinspektionen avslog dock ansökan på grund av att den ordinarie ansökningstiden var passerad.

Skulle planerna på att starta gymnasieskola gå i lås har Abdel Nasser El Nadi skolverksamheter från förskola ända upp till studentexamen, det vill säga hela vägen från barnaåren till dess att ungdomarna blir vuxna.

LÄS MER: SÄPO PEKAR UT HÖG SKOLCHEF FÖR REKRYTERING

Ordförande i Ung kraft är Aysenur Dogan, som även är biträdande rektor för Vetenskapsskolan. Hon vill inte svara på några frågor från Doku vare sig om planerna på gymnasieverksamhet eller Vetenskapsskolans verksamhet, och hon vill heller inte hjälpa oss att få en kommentar från El Nadi som vi sökt en längre tid.

– Jag kan säga redan nu att han kommer nog inte att ringa er. Lycka till med ert arbete, säger hon under ett kort telefonsamtal.

Men gymnasieplanerna är bara en fortsättning på de senaste årens expansion för Abdel Nasser El Nadis skolverksamhet.

– Jag kan säga redan nu att han kommer nog inte att ringa er. Lycka till med ert arbete.
Aysenur Dogan, biträdande rektor, Vetenskapsskolan

Under höstterminen 2018 öppnade Nya Kastets skola i Gävle. Etableringen av skolan har granskats av Gefle dagblad i en rad artiklar. Huvudmannen för Nya kastets skola, Rabie Karam, är även delägare i Vetenskapsskolan vid sidan om Abdel Nasser El Nadi. Nya Kastets skola kommer främst att vända sig till barn med invandrarbakgrund och bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs sex.

Huvudmannen Karam har även sökt tillstånd för ytterligare en skola, med det tilltänkta namnet Albarakah-skolan, i den lilla bruksorten Garpensberg i Dalarna. Karams planer inbegriper skapandet av en egen fiskodlingsby, där samtliga bybor skulle arbeta med antingen fiskodling eller odling av isbergssallad. Vilka som ska ges tillstånd att bo i byn ska beslutas av Karam själv, och för Aftonbladet har han uppgett att han kommer att ha höga krav. Denna ansökan har avslagits av Skolinspektionen av en rad orsaker, men beslutet har överklagats av Karam.

Även i Halmstad är Abdel Nasser El Nadi på väg att öppna en skola. Skolan som efter tidigare avslag slutligen beviljades tillstånd från Skolinspektionen ska heta ”Vänskapsskolan” och är planerad att öppna höstterminen 2019 i samhället Oskarström, som ligger någon mil nordöst om Halmstad och har drygt 4000 invånare.  

Tre lokala fastighetsägare har köpt det gamla industriområdet Jutan och det är juteväveriets tidigare huvudkontor som ska hyras ut till Vänskapsskolan och dess huvudman El Nadi.

I en intervju i Hallandsposten påpekar en av ägarna i det nystartade bolaget Jutan fastigheter AB vikten av att en skola startas just där med hänvisning till att Migrationsverket har en anläggning i området. Den är med sina drygt 700 platser en av landets största och drivs i Migrationsverkets egen regi. Enligt fastighetsägaren planeras även att hyra ut lämplig fastighet för att bedriva förskoleverksamhet i Vänskapsskolans regi. Doku har utan framgång sökt fastighetsbolagets ägare för kommentarer.

Lokalbor har framfört protester mot skolan med hänvisning till den kritik som tidigare har framförts mot Vetenskapsskolan och dess kopplingar till islamism. I Hallandsposten avvisar Vetenskapsskolans rektor Sven-Erik Berg sådana kopplingar.

– Vår undervisning utgår helt från läroplanen och dess värdegrund. Jag är själv vanlig svensk, men har jobbat på skolan i fem år och ser att den fyller en jätteviktig funktion, säger han till tidningen.

Vetenskapsskolan i Göteborg har flera gånger kritiserats av Skolinspektionen. Foto: Sofie Löwenmark

Vetenskapsskolan i Göteborg har drivits med Abdel Nasser El Nadi som huvudman sedan 2008. En rad olika bolag och föreningar finns kopplade till verksamheten, som inbegriper förskola, fritidsverksamhet och grundskola från årskurs 1 till 9.

Skolverksamheten har de senaste åren kritiserats och uppmärksammats för en rad händelser och missförhållanden. Bland annat har skolan återkommande kritiserats av Skolinspektionen, till exempel vid en tillsyn 2011-2012.

På Skolinspektionens fråga om vad eleverna fick lära sig i religionsundervisning, gavs exempelvis följande svar från en elev: ”man får lära sig mycket om arabiska, bön, islam”. Eleverna kunde dock under intervjuerna inte redogöra för något annat inom ämnet religion, än vad som anknöt till islam.

Skolans bibliotek utgjordes av en drygt fem meter lång bokhylla, glest utrustad med litteratur. Vid en senare inspektion påtalades också att tillgängligheten till ”biblioteket” var begränsad, då böckerna fanns i anslutning till matsalen vilken utöver måltider också användes som bönelokal.

Vidare framkom vid inspektionen att modersmålsundervisning på arabiska gavs även till elever med andra modersmål. Simundervisning var inte bara bristfällig utan även helt i strid med skollagen förlagd till helger.

Skolinspektionen kritiserade att skolans rektor, då huvudmannen El Nadi helt saknade relevant kompetens och utbildning för uppdraget.

Skolan uppgavs brista i att förmedla och förankra de grundläggande värderingar som samhället vilar på – ”framförallt gäller detta uppdraget att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män samt främja likabehandling av individer och grupper”.

Vid en oanmäld tillsyn i november 2017 bedömdes det återigen att det fanns stora brister inom flera områden av central betydelse för skolans uppdrag. Skolinspektionen skriver i sin rapport att det i skolans verksamhet finns inslag som snarare bidrar till att förstärka än att motverka traditionella könsmönster.

Skolan uppgavs brista i att förmedla och förankra de grundläggande värderingar som samhället vilar på – ”framförallt gäller detta uppdraget att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män samt främja likabehandling av individer och grupper”.

På skolan har funnits en schemalagd aktivitet varje vecka som kallades ”Likabehandlingstid”. Denna kallades tidigare för ”Livskunskap” och leddes då av en föreläsare vanligen verksam i den radikala och hårt kritiserade föreningen SFM, Sveriges förenade muslimer. Föreläsaren har uppmärksammats i medier för en inspelad föreläsning hos SFM, där han utryckte att flickor från 12 års ålder som inte täcker sig kommer att hamna i helvetet.

Skolinspektionen uppgav i sin rapport att under ”likabehandlingstiden” sitter flickorna längst bak med ett tydligt glapp till killarna i främre delen av klassrummet. Undervisningen förs av en resurspedagog som även ansvarar för bönen på skolan. Elever uppgav i Skolinspektionens intervjuer att resurspedagogen brukar tala om olika moral och etikfrågor och att diskussionen utgår från islam. Det bekräftades också av rektorn, som även påtalade att det är ”Huvudmannens tid” och att han inte lägger sig i denna.

Föreläsaren har uppmärksammats i medier för en inspelad föreläsning hos SFM, där han utryckte att flickor från 12 års ålder som inte täcker sig kommer att hamna i helvetet.

Under elevintervjuer framkom att eleverna under ”Likabehandlingstiden” fått lära sig ”hur flickor ska vara, att tjejer ska bära schal och att tjejer inte ska vara ”offentliga” och att flickor inte ” ska visa upp sig”. Enligt Skolinspektionen har ämnet ”Likabehandlingstid” nu tagits bort från schemat.

Vidare framgår i rapporten att undervisning i Sex och samlevnad inte bedrevs på skolan och att ämnen som homosexualitet och könsöverskridande identitet diskuterades i mycket begränsad omfattning, om alls. Elevhälsan uppgav att ”skolan är lite försiktig med undervisning i sex och samlevnad eftersom barnen och föräldrarna kommer från en annan kultur.”

I Skolinspektionens tillsyn 2017 kritiserades även förskoleverksamheten, för konfessionella inslag som gemensam bön innan fruktstunden. I strid mot skollagen hade en mening i Astrid Lindgrens ”Idas sommarvisa” ändrats till ”Allah gör så att blommorna blommar”.

Johan Kylenfelt vid Skolinspektionen uppger för Doku att den senaste oanmälda inspektionen delvis föranledes efter anklagelser i media om islamistiska kopplingar till skolan. Därför valde man att fokusera inspektionen bland annat på frågor kring värdegrundsarbete, jämställdhet samt sex och samlevnadsundervisning. Han säger också att Skolinspektionen inte besitter andra verktyg än inspektioner, och får som myndighet inte granska enskilda personer. Tillfrågad om det svarar Kylenfelt att det vid Skolinspektionens besök fanns lärare som bar heltäckande slöja på skolan.

Doku har varit i kontakt med Vetenskapsskolans biträdande rektor Aysenur Dogan, som inte vill kommentera kritiken. Inte heller skolans rektor Sven-Erik Berg vill ge någon kommentar. Vi har även under en längre tid utan framgång sökt VD:n och huvudmannen Abdel Nasser El Nadi.

SOFIE LÖWENMARK