Säpo vill att ytterligare en radikalislamist ska utvisas 

En 25-årig man som rört sig i Göteborgs radikalislamistiska miljöer sattes under hösten i förvar efter att Säkerhetspolisen ansökt om att han ska utvisas. Mannen har varit aktiv som koranlärare i Sveriges förenade muslimer (SFM) och ska i den rollen ha förespråkat en våldsbejakande tolkning av islam. Regeringen väntas snart fatta beslut i frågan.

Den första oktober 2020 togs en 25-årig man (koranläraren) som är bosatt i Göteborg i förvar efter att Säkerhetspolisen ansökt om att han ska utvisas med stöd av LSU, lagen om särskild utlänningskontroll. Förvarsbeslutet omprövades och fastställdes flera gånger eftersom Migrationsöverdomstolen ansåg att det fanns anledning att anta att koranläraren annars skulle hålla sig undan och bedriva brottslig verksamhet. 

Säpo har i sin ansökan redogjort för omständigheter som innebär att det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet att mannen utvisas.  

Koranläraren som är medborgare i Jemen beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i september 2011, grundat på anknytning till sina föräldrar.

I februari 2018 nekade Migrationsverket honom svenskt medborgarskap efter att Säpo förordat att hans ansökan skulle avslås av säkerhetsskäl.

Ingått i El Nadi-klustret 

Till skillnad från merparten av de imamer som tidigare fått beslut om utvisning enligt LSU har koranläraren inte haft en utåtriktad profil, men han har ingått i kretsen kring den tidigare rektorn och huvudmannen för Vetenskapsskolan Abdel-Nasser el Nadi (Abo Talal), och föreningen Sveriges förenade muslimer. El Nadi blev under 2019 för egen del föremål för beslut om utvisning enligt LSU och har därefter självmant lämnat landet.  

Koranläraren ska ha förespråkat en våldsbejakande tolkning av islam

Säpos grunder för ansökan om utvisning är sekretessbelagda, men akten i ärendet ger en ledtråd till i vart fall en av uppgifterna. 

Inför den kommande domstolsförhandlingen begärde nämligen mannens advokat kompletterande bevisning: 

”Till vederläggande av påståendet att klaganden som koranlärare förespråkar en våldsbejakande tolkning av religionen åberopas vittnesmål med en annan av lärarna.” 

Den man som senare kom att vittna för koranläraren är för övrigt ett för Doku bekant ansikte som ingått i El Nadis kluster. Han har varit engagerad  i SFM:s ungdomsverksamhet och arbetat som elevassistent och vikarie på Vetenskapsskolan.

Terrordömd bror 

I januari 2016 greps koranlärarens bror i östra Grekland tillsammans med den tidigare terroristdömde Mirsad Bektasevic. Männen greps vid en rutinkontroll vid en busstation i hamnstaden Alexandroupolis nära Turkiet. De hade med sig vapen och kontanter och ska ha varit på väg till Syrien för att ansluta sig till IS. 

I maj 2017 dömdes de mot sitt nekande till 15 års fängelse för medlemskap i terrororganisation och innehav av krigsmateriel. I juni 2018 fick de sina straff sänkta, i broderns fall till 7 år och 3 månader. Samma år blev han av okänd anledning frisläppt och återvände då till Göteborg.

Ansvarade för SFM:s koranskolor riktade mot minderåriga

Koranläraren har under flera år varit aktiv i  SFM. Föreningen har genom åren utgjort närmast ett nav för Göteborgs och delar av landets våldsbejakande islamister. 

Under 2014 och 2015 deltog koranläraren med sin senare terrordömde bror i undervisningen ”Kunskaps Unga – koranskola SFM”. Uppdateringar i sociala medier visar hur gruppen av unga killar vid ett stort antal tillfällen träffades i lokalerna i Bellevueområdet. 

Under senare år har mannen själv stått som ansvarig för en rad koranskolor som SFM har arrangerat. Under 2019 höll han i en undervisning som omfattade hela juli månad. Kursen som handlade om att memorera koranen omfattade 5 dagar i veckan med en lektionstid om 6 timmar per dag. Den riktade sig till barn från 8 års ålder. Kursavgiften var 800 kronor.

Koranläraren har på sitt instagramkonto delat och citerat den terrordömde saudiske militante salafistpredikanten Sulaiman al-Alwan, som ofta lyfts fram som en förebild av jihadister i Sverige och andra västländer. Doku har tidigare skrivit om Al-Awlan.

Bröderna engagerade sig för imamerna som ska utvisas 

Under 2019 uppmärksammades den terrordömde brodern efter att han varit delaktig i att arrangera en demonstration i Stockholm till stöd för de imamer som tidigare fått utvisningsbeslut enligt LSU. 

Även koranläraren engagerade sig på sociala medier till stöd för imamerna. Han delade bland annat en protestlista mot Abo Raads utvisning, information om demonstrationen i Stockholm och flera inlägg till stöd för imamerna och påstod att muslimer inte är lika inför lagen i Sverige.  Mannens facebookvänner innehåller ett stort antal välkända namn från den radikalislamistiska miljön inklusive tre av ”utvisningsimamerna”. 

Den 29 oktober när mannen satt förvarstagen fattade Migrationsverket beslut om att han ska utvisas enligt LSU. Migrationsverket förordnade samtidigt att utvisningen tills vidare inte får ske på grund av verkställighetshinder. 

Under Migrationsverkets handläggning genomförde Nationella Prövningsenheten fingertryckssökning av koranläraren. 

Utvisning, verkställighetshinder och risk för utlämning till tredje land

Efter att koranläraren överklagat lämnades ärendet över till Migrationsöverdomstolen som med ett eget yttrande ska lämna ärendet vidare till regeringen för slutgiltligt beslut. 

Inför förhandlingen samrådde tingsrätten med Säkerhetspolisen om att genomföra en säkerhetskontroll för att begränsa risken för att det skulle begås brott som skulle innebära allvarlig fara. 

Under den muntliga förhandlingen hos Migrationsöverdomstolen som hölls den 7 december bakom stängda dörrar menade koranläraren att det inte är påkallat av hänsyn till rikets säkerhet att utvisa honom. Han uppgav att han aldrig varit misstänkt för brott i Sverige och att han har fast boende och familj. 

Trots att mannen är koranlärare, till och med för barn, och har bott i landet under tio år har det genomgående krävts tolk i handläggningen av ärendet. 

Han förklarade under förhandlingen att han visserligen känner till de anklagelser som Säpo riktat mot honom, men att han inte har fått del av någon bevisning. 

I frågan om utvisning till hemlandet Jemen menade han att det föreligger risk att han därifrån utvisas till tredje land där han riskerar att dödas. Det framgår emellertid inte varför han tror att han skulle komma att utlämnas till ett tredje namngivet men i akten maskerat land. Enligt Dokus uppfattning kan det vara Saudiarabien.

Enligt tidigare uppgifter till Doku kan koranläraren ha haft kontakt med utländska aktörer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism.

Säkerhetspolisens överklagande ur akten

Säpo ansåg att överklagandet ska avslås och begärde för egen del att regeringen ska upphäva förordnandet om att utvisning tills vidare inte får ske. 

Säkerhetspolisen framhöll att regeringen genom att utverka diplomatiska garantier kan undanröja de hinder mot verkställighet som för närvarande föreligger. 

Sammantaget fann Migrationsöverdomstolen vid beslut den 17 december att utredningen i ärendet visar att det finns grund för utvisning och instämmer därmed i att Migrationsverkets beslut ska stå fast. 

Domstolen ansåg på samma sätt som Migrationsverket att det föreligger ett  verkställighetshinder, men menar att det är tillfällig, och att mannen ska förbjudas att återvända till Sverige utan tillstånd av regeringen.

Samtidigt beslutades att mannen skulle släppas ur förvaret och istället vara underkastad anmälningsplikt hos polisen.  

Ärendet ligger nu hos Justitiedepartementet i väntan på regeringens beslut. Säpo har förklarat att myndigheten inte avser att tillföra något mer medan koranlärarens ombud har fått möjlighet att yttra sig senast idag, fredag. 

Doku har utan framgång sökt mannen. 

SOFIE LÖWENMARK