SUM betalade inte tillbaka – upplöste föreningen

Den utdragna tvisten mellan Sveriges unga muslimer (SUM) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) slutade med att SUM skulle betala tillbaka närmare 1,4 miljoner. Men inkassokravet har inte betalats och föreningens organisationsnummer är numera avregistrerat hos Skatteverket. SUM har totalt erhållit över 22 miljoner kronor från myndigheten. 

Tvisten mellan den kritiserade föreningen SUM och MUCF startade när MUCF i december 2016 avslog SUMs ansökan om statsbidrag för nästkommande år. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 

I samband med att SUM nekades bidrag stängdes dess hemsida ner och ersattes istället med en sida för protest och insamling. Kampanjen #GeTillbaka Var med i autogiro-kampen! delades brett i sociala medier. Även den är i dag nedsläckt. 

SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som i november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till myndigheten. I april 2018 fattade myndigheten ett nytt avslagsbeslut och krävde nu även tillbaka tidigare utbetalade statsbidrag. SUM överklagade till förvaltningsrätten som ännu en gång återförvisade ärendet till MUCF. 

Men denna gång överklagade MUCF förvaltningsrättens beslut och anlitade bland annat Dokus Magnus Sandelin. 

Rapporten som Magnus Sandelin med flera tog fram belägger att SUM har haft flera överlappningar till våldsbejakande islamistiska miljöer och andra antidemokratiska islamistmiljöer. Främst via några av SUM:s bidragsmottagande lokalföreningar där bland annat sympatisörer med extremiströrelser har haft framträdande positioner. 

I oktober 2019 föll Kammarrättens dom som fastslog att MUCF bevisat att SUM brustit i respekten för demokratins idéer. 

I ett pressmeddelande skrev Kammarrätten att den ”vid sin prövning kommit fram till att myndighetens utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar har bjudit in flera olämpliga föreläsare. Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att de åtgärder som organisationen har vidtagit för att åtgärda bristerna inte har varit tillräckliga.”

Kammarrätten slog även fast att det fanns både förutsättningar och skäl att återkräva 2016 års utbetalade bidrag om 1 366 741 kronor. 

SUM ansökte om att få ärendet prövat i Högsta Förvaltningsdomstolen som i början av juni 2020 nekade prövningstillstånd. Därmed sattes en definitiv punkt för den utdragna tvisten och Kammarrättens dom står fast. 

Därefter har SUM fått en faktura och en påminnelsefaktura om 1 366 741 kronor från MUCF.

Eftersom SUM inte betalade fakturan beslutade MUCF i oktober 2020 att överlämna ärendet till Kammarkollegiet för beslut om indrivning, vilket DN rapporterat om. 

Kammarkollegiet skickade därefter ett inkassokrav i november 2020 men skulden har fortfarande inte reglerats.  

SUMs organisationsnummer avregistrerades hos Skatteverket strax efter domstolens beslut 

När Doku kontaktade Skatteverket framkom att SUM avregistrerade föreningens organisationsnummer den 17 juni 2020, efter att föreningen formellt ska ha upplöst. SUMs ansökan om avregistrering är undertecknad av Rashid Musa.

SUMs ansökan inkom alltså efter att Kammarrätten slagit fast att SUM skulle återbetala knappt 1,4 miljoner kronor och bara dagar efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat SUM prövning. Trots det bekräftade Rashid Musa i ansökan att SUM ”inte har några tillgångar eller skulder”.

I samma veva begärde SUM utträde som medlemsorganisation i Studieförbundet Ibn Rushd, vilket kommenterades på Studieförbundets Facebooksida: 

”Med anledning av detta väljer nu SUM att lämna Ibn Rushd som medlemsorganisation. I sin begäran om utträde skriver SUM att “det demokratiska utrymmet för SUM att verka i har krympt och därmed har det i praktiken blivit omöjligt för organisationen att finnas”

”Alve Högman, Ibn Rushds förbundschef, ser det som en förlust för det svenska samhället att SUM inte längre anser sig kunna verka. Han hade av principiella skäl hoppats på en prövning av målet i Högsta förvaltningsdomstolen”

I en längre intervju som publicerades i första numret av Ibn Rushds tidskrift Kupolen 2019 gör Rashid Musa avslut som ordförande. Någon ny ordförande har inte officiellt synts till och det var alltså Rashid Musa som undertecknade ansökan om avregistreringen hos Skatteverket över ett år senare. 

En påminnelse om inkassokravet skickades till SUM så sent som den första februari i år. Kammarkollegiet uppger till Doku att indrivningen av skulden på närmare 1,4 miljoner kronor kan försvåras med anledning av att föreningen är upplöst.

SUM har fått över 22 miljoner kronor av myndigheten 

Doku har tagit fram uppgifter om hur mycket SUM mottagit totalt från MUCF, även under det tidigare namnet Ungdomsstyrelsen. Utöver statsbidraget från 2016 som enligt Kammarrättens dom ska återbetalas har SUM mellan åren 2001 och 2015 mottagit över 22 miljoner kronor i statsbidrag från myndigheten. 

Doku har utan framgång sökt SUMs Rashid Musa. 

SOFIE LÖWENMARK 

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.