Extremistkopplingarna runt förskolan Snödroppen

Foto: Sofie Löwenmark

Ytterligare en förskola i Göteborg kan komma att stängas på grund av kopplingar till våldsbejakande islamism. Den tidigare huvudmannen har figurerat i flera radikalislamistiska miljöer och är dömd för att ha slagit en glasflaska i huvudet på en delägare under en av Vetenskapsskolans bolagsstämmor.

Förskolan Snödroppen vid Friskväderstorget i Göteborg kopplas till våldsbejakande extremism. Det var GP först att rapportera om efter att förskolenämnden i slutet av januari beslutade att rikta ett föreläggande mot verksamhetens ägare.

Beslutet kom efter att förskoleförvaltningens utredning visat att förskolan ägs och drivs av personer med nära koppling till våldsbejakande extremism och att det finns en överhängande risk för att verksamheten kan påverkas av uttryck som strider mot skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen och annan central lagstiftning.

Under utredningen lämnade Säkerhetspolisen underlag till förvaltningen. 

SÄPO konstaterade inledningsvis i sitt yttrande att:

”den våldsbejakande islamistiska miljön har växt i Sverige under de senaste tio åren och har utvecklat djupa rötter. Detta innebär en ökad risk för ideologiskt motiverade våldshandlingar, med även ett mer långsiktigt hot mot det demokratiska systemet. Säkerhetspolisen ser idag att det finns verksamheter inom vilka det sker omfattande och långtgående våldsförespråkande radikalisering. Det rör sig exempelvis stiftelser, skolor och föreningar”

Föreläggandet innebär i praktiken att Snödroppens ägare senast den 13 april måste sälja verksamheten till en ny huvudman och byta styrelse. Drygt 30 barn är idag inskrivna på förskolans två avdelningar. Barnen är mellan 1 och 5 år gamla. Snödroppen omsatte enligt den senaste årsredovisningen 4 800 000 kronor och redovisade ett resultat om knappt 1 100 000 kronor.

Kopplingar till våldsbejakande islamism 

Den ursprunglige huvudmannen till förskolan Snödroppen är en man i 40-årsåldern som genom åren figurerat som redovisningskonsult åt en rad extremistkopplade personer och verksamheter. Han har t.ex. ingått i klustret kring Vetenskapsskolans tidigare huvudman El Nadi som fått beslut om utvisning då han bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Mannen dömdes för bokföringsbrott under 2013 och har figurerat i ett antal brottmål i sin egenskap av bokförare.

Mannen undertecknade fram till för ett par år sedan i egenskap av styrelseordförande årsredovisningen för det aktiebolag som förskoleverksamheten ingår i. Hösten 2018 lämnade mannen styrelsen och i dag är hans hustru, en kvinna i 30-årsåldern, formell företrädare för bolaget. Hon är en nära anhörig till Gävleimamen Abo Raad som likt El Nadi under 2019 fick ett beslut om utvisning med hänvisning till rikets säkerhet. 

Förskolan uppmärksammades första gången under 2015 i samband med ett föreläggande efter att kommunen vid en tillsyn noterat att två av förskolans anställda bar niqab (heltäckande ansiktsslöja).

Slog flaska i huvudet på delägare under Vetenskapsskolans bolagsstämma 

Under 2014 dömdes mannen för misshandel. Domen var efterbörden till scener som utspelade sig på ett advokatkontor i Göteborg när Vetenskapsskolan höll bolagsstämma. Mannen blev efter meningsskiljaktigheter så upprörd på en av delägarna att han slog sönder en glasflaska mot dennes huvud. 

Enligt Säkerhetspolisens yttrande har mannen åtminstone sedan 2013 haft ett nära samröre med Vetenskapsskolans tidigare huvudman, Abdel Nasser El Nadi. 

Mannen fungerade som Vetenskapsskolans (Safirskolan) redovisningskonsult och erhöll enligt Säpos yttrande flera hundra tusen kronor under 2019 och 2020. Det finns också information om att han och El Nadi har varit på gemensamma resor utomlands och Säpo har därför gjort bedömningen att deras relation är både av privat och affärsmässig natur.

Mannen har dessutom under hösten 2019 bevittnat en fullmakt utställd av El Nadi och dennes hustru som skulle användas av hustrun för att flytta pengar mellan El Nadis bolag. Då hade El Nadi redan fått utvisningsbeslutet.

Säpo konstaterar också i sitt yttrande att mannen bedöms ha haft en aktiv roll i Vetenskapsskolan även efter att det blev känt att El Nadi betraktades som ett hot mot rikets säkerhet.

Satt i styrelsen för Solidaritetscenter

Den tidigare biståndsorganisationen Solidaritetscenter var en central organisation inom den radikalislamistiska miljön. Trots det beviljades den i december 2013 ett så kallat 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto ska fungera som en garanti för att insamling av pengar för humanitära ändamål sker under ”betryggande kontroll”.

På sociala medier kunde man följa hur organisationens främste biståndsarbetare i Syrien, en man då bosatt i Skåne, regelbundet propagerade för jihadistiska grupper i Syrien.

Biståndsarbetaren dömdes under 2017 till sex månaders fängelse efter att han på Facebook uppmanat andra att skänka pengar till terroristorganisationerna Islamiska staten och Jahbat al-Nusra.

Enligt Säpos yttrande har Snödroppens tidigare huvudman suttit i styrelsen för Solidaritetscenter, som under en period även var skriven på hans hemadress. Organisationen som hade fler kopplingar till den våldsbejakande islamistiska miljön upphörde med sin verksamhet i början av 2016.

Samröre med SFM och förskolan Lär & Lek

Mannen har också haft samröre med andra delar av den våldsbejakande extremistiska miljön. Enligt ett förhör med honom som dokumenterats i ett förundersökningsprotokoll skötte han mellan 2017 och 2020 bokföringen för ännu en uppmärksammad förskola i Göteborg, Lär & Lek.

På förhörsledarens fråga uppger mannen att han kom i kontakt med ordföranden för Lär & Lek och dennes hustru när han hanterade bokföringen för Vetenskapsskolan.

Den ordförande som mannen talar om är en person som suttit i styrelsen för Solidaritetscenter, föreningen TUFF och Sveriges förenade muslimer. Han satt även i styrelsen för Vetenskapsskolan mellan 2011 och 2016 och var anställd där under en period. 

Förskolan Lär & Lek, som ordföranden drev tillsammans med sin hustru, fick sitt tillstånd återkallat av förskolenämnden i juni 2020 efter anklagelser om ledningens nära samröre med personer inom våldsbejakande extremism.

Som Doku tidigare har berättat skickade Lär & Lek under två år mer än en halv miljon kronor till Sveriges förenade muslimer.

Det saknar betydelse att Snödroppen drivs av hustrun

Förskoleförvaltningen beskriver på följande sätt varför det inte har någon betydelse att hustrun och inte mannen numera är Snödroppens formella företrädare:

Vidare kan förskoleförvaltningen konstatera att [kvinnan] är gift med [mannen] och att makarna under många år drivit förskoleverksamheten både tillsammans, men också periodvis tillsammans med [mannens] bröder. Detta visar att [kvinnan]och [mannen] har en nära privat liksom affärsmässig relation med varandra. Det visar också att [kvinnan] står i nära förbund med personer inom kretsar för våldsbejakande extremism. Vidare anser förvaltningen det vara mycket anmärkningsvärt att [kvinnan], inte förrän då förvaltningen uppmärksammar [kvinnan] på att befintliga verksamheter måste följa skollagen, agerar för att tillse att de personer som befinner sig i verksamhetens ledning är lämpliga att bedriva en förskola. Förvaltningens utredning visar således att inte heller [kvinnan] uppfyller lagstiftarens krav avseende lämplighet. Utifrån omständigheterna ovan gör förvaltningen den bedömning att [mannen] fortfarande har en sådan ställning att Snödroppen AB står under [mannens] inflytande, i den betydelse som uttrycks i förarbetena till skollagen. Därav ingår, utöver bolagets formella ägar- och ledningskrets, även [mannen] i den personkrets som ska prövas utifrån skollagens krav avseende lämplighet

Enligt förskoleförvaltningens bedömning påverkas därför inte slutsatsen att förskolan måste byta huvudman och ersätta hela styrelsen med en ny av att hustrun numera är verksamhetens företrädare.

Som ytterligare stöd för varför mannens avhopp som formell företrädare saknar betydelse skriver Säpo i sitt yttrande att mannen så sent som i april 2020 brukade en bil som är registrerad på Snödroppen som sin egen och att han samma år fick ersättning med 20 000 kr från Snödroppen. Han är alltså så involverad i verksamheten att han får förmåner av den.

Amanda Larsson, chef för juridik och ärendehantering på förskoleförvaltningen, uppger för Doku att Snödroppens huvudman ännu inte varit i kontakt med förvaltningen. Hon säger vidare att om åtgärderna inte vidtagits före den 13 april kommer nämnden sannolikt att fatta beslut om att permanent återkalla godkännandet för verksamheten.

Doku har utan framgång sökt paret.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.