Nämndeman legitimerar våld mot oresonliga fruar

En nämndeman vid Göteborgs tingsrätt har författat flera texter som publicerats på moskéers och islamiska föreningars hemsidor. Där beskriver han hur en man tillåts att slå en ”upprorisk” fru och att flickor ska täcka sig. I texterna försvarar han polygami och förklarar att kvinnans viktigaste plats är i hemmet och att sharialagar är det mest rättvisa systemet för alla. Nu ska Vänsterpartiet i Göteborg utreda om mannen är lämplig att representera partiet.

Mannen som är i 70-årsåldern har sedan lång tid producerat vad som kan beskrivas som religionsideologiska texter. De har publicerats på en rad islamiska föreningars och moskéers hemsidor, framförallt hos sådana som ideologiskt kopplas till Muslimska brödraskapet. En av de moskéerna, som mannen har varit engagerad vid, är Göteborgs moské. Där har han bland annat varit cirkelledare för studieförbundet Ibn Rushd om islamisk rättslära och hållit föreläsningar. 

Mannen är även i övrigt kopplad just till personer i Muslimska brödraskapet, bland annat genom hans översättningar av kanadensiske Jamal Badawi, som anses vara en av grundarna till Muslimska brödraskapet i Nordamerika. 

Jamal Badawi, som varit huvudgäst vid 2011 års SUM-konferens i Stockholm, har tidigare försvarat självmordsbombare och hävdat att demokrati och islam inte är förenliga. Mannen och Jamal Badawi deltog tillsammans som huvudtalare vid en islamisk konferens i London så sent som 2018.

Mannens skrifter om kvinnan och jämställdhet i islam har tidigare uppmärksammats i samband med granskning av organisationer eller moskéer som publicerat hans häften. Senaste det skedde var när Sveriges unga muslimer, SUM, blev av med statsbidrag och dessutom blev återbetalningsskyldig på grund av att verksamheten inte ansågs förenlig med demokrativillkoret i bidragsreglerna.

I skrifterna refererar mannen till personer som Muslimska brödraskapets andlige ledare, Yusuf al-Qaradawi, och han beskriver att det är flickors plikt att täcka sig från och med puberteten. Mannen har dessutom skrivit i vart fall en bok om Yusuf al-Qaradawi. Han försvarar också polygami och förklarar att kvinnans väsentliga roll i samhället är som mor och hustru i hemmet. Det senare för att ”forma nationers framtid”. 

Maken har rätt att slå en ”oresonlig” fru om det inte lämnar märken 

I en av skrifterna om kvinnan i islam, som han sammanställt efter ett original av Muslimska brödraskapets uppgivna grundare i Nordamerika, beskriver han inledningsvis under stycket ”konflikter i äktenskapet” att koranen under inga omständigheter uppmanar, tillåter eller tolererar våld i familjen. Därefter följer ett stycke som just legitimerar våldsanvändning mot kvinnor:

”I extrema fall, då hustrun beter sig upproriskt, och större skada, så som skilsmässa, därför är ett troligt alternativ, tillåter den mannen att ge sin fru ett lätt slag som inte får träffa ansiktet, inte orsaka någon fysisk skada på kroppen eller lämna någon form av märke. Detta gör det mer till en symbolisk åtgärd än en straffande. Det kan, i vissa fall, tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande”. 

Han framhåller också att en kvinna har rätt att ansöka om skilsmässa om det finns inskrivet i hennes äktenskapskontrakt eller efter domstolens beslut om det finns legitim anledning. Exempelvis om mannen inte klarar av att försörja henne eller vid impotens. 

Mannens medverkan i mål om kvinnomisshandel vid tingsrätten

Under 2019 utnämndes mannen som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt av kommunfullmäktige i Göteborg. Han nominerades av Vänsterpartiet. Som nämndeman har han dömt i ett par mål som behandlat hot, olaga frihetsberövande och misshandel av kvinnor i nära relationer. 

En av domarna gällde ett åtal om misshandel av en kvinna där paret beskrevs som gifta enligt islamisk rätt. Den åtalade dömdes för misshandel vid två tillfällen och även för olaga frihetsberövande av kvinnan till fängelse i sex månader.

Mannen var ensam skiljaktig. Han ville döma den åtalade endast för ett fall av ringa misshandel. Han motiverade sin skiljaktiga mening:

”När det gäller åtalet för olaga frihetsberövande anser jag att målsäganden hade flera möjligheter att lämna den tilltalade eller be om hjälp från utomstående, varför det inte är visat att det varit frågan om ett olaga frihetsberövande. Målsäganden har vidare ändrat sitt vittnesmål flera gånger och är därmed inte så trovärdig att hennes uppgifter kan ligga till grund för bedömningen i målet.”

I ytterligare en dom om där en man dömdes för kvinnomisshandel i en nära relation ifrågasatte mannen kvinnans trovärdighet, även denna gång som ensam skiljaktig:

”[Målsäganden] har lämnat en berättelse om händelsen vilken har förnekats av [den tilltalade]. Ord står således mot ord. Den bevisning som åklagaren har åberopat utgörs framför allt av fotografier som ”[Målsäganden] själv har tagit. Det går inte att med säkerhet säga när fotografierna har tagits, det är fullt möjligt att manipulera uppgiften om när fotografierna är tagna. Det saknas därtill stöd för [målsägandens] uppgift att det är [den tilltalade] som har orsakat henne skadorna.”

Sharia är för mänsklighetens bästa – även för icke-muslimer 

Mannen beskriver i en av sina texter sharia som ett lagsystem vars primära mål är mänsklighetens bästa och att sharia inte bara är rättvist utan också mest barmhärtigt mot samhället som helhet.

”Dessutom är det bästa till för alla – rika och fattiga, styrande och underordnade, män och kvinnor, muslimer och ickemuslimer. Ickemuslimer har rätt att tillbe och att sköta sina personliga och sin familjs angelägenheter enligt sina egna normer. Shari‘ah ger föreskrifter som garanterar rättvisa, främjar den allmänna välfärden, bevarar ordning, säkrar mänskliga rättigheter och definierar ansvar”. 

Han skriver att ingen kan upphäva, förneka eller förvränga de entydiga lagliga rättigheter som kvinnor ges i islamisk sharia. 

Som exempel på hur rättvist shariasystemet är skriver han att det finns krav på att kunna presentera fyra pålitliga vittnen som har sett själva handlingen vid ”äktenskapsbrott” och ”otukt”. Den som döms bör också göras till ett exempel för att ytterligare avskräcka andra. 

Mannen har skött det ideologiska arbetet

Aje Carlbom är biträdande professor vid Malmö universitet och fil.dr. i socialantropologi. Han har granskat Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Till Doku säger Aje Carlbom att den aktuella mannen figurerat i bakgrunden inom rörelsen.

Aje Carlbom

– Mannen är en person som figurerat mer i bakgrunden under många år, men som genom sina skrifter har förklarat islam och skött det religiösa ideologiska arbetet. Han har verkat som skribent för organisationer som är kopplade till Muslimska brödraskapet. Han är inspirerad av bland annat kanadensiske Jamal Badawi som är en av de ledande inom brödraskapet i Nordamerika och som varit med och byggt upp det i USA, säger Aje Carlbom och fortsätter:

Han blir kontroversiell eftersom att han genom sina texter uppmanar muslimer att följa sharia. Kvinnor och män ska reglera sina förehavanden inom sharia och inte av svensk lag. I förlängningen är det en djupare fråga som handlar om jämställdhet och om individens frihet

Doku har talat med mannen och bett om att få hans kommentarer men han har avböjt att uttala sig. 

”Vi behöver utreda”

Håkan Eriksson, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Göteborg, säger i en skriftlig kommentar att de citat som lyfts fram inte återspeglar Vänsterpartiets värdegrund. Han skriver också att Vänsterpartiet Göteborg har ett avtal som tecknas med alla förtroendevalda där den valda förbinder sig till att följa de stadgar och regelverk som finns inom partiet samt att den valda delar Vänsterpartiets värderingar och kommer att representera dessa i sitt uppdrag.

På frågan om partiet anser att mannen är lämplig som nämndeman svarar Håkan Eriksson att man behöver ta ställning till frågan internt:

”Vi behöver utreda om personen delar de citerade uppfattningarna. Det kommer att hanteras enligt våra stadgar och rutiner”, skriver han.

SOFIE LÖWENMARK