Saudiarabien finansierar i hemlighet känd svensk imam

En känd svensk imam tar sedan flera år emot stora månatliga betalningar från Saudiarabiens ambassad i London för att sprida salafistisk islam. Han är en av de mest profilerade och uppmärksammade ledarna för islam i Sverige och har bland annat varit imam för Stockholmsmoskén och är medlem i Fatwarådet. 

Utländsk finansiering av moskéer och imamer har sedan länge varit en omdebatterad fråga i Europa. I några länder, t.ex. Frankrike, Österrike, Danmark och Nederländerna, har det lett till lagstiftning som ytterst syftar till att öka kunskapen om vem eller vilka som påverkar innehållet i den religion som sprids.

Diskussionen har handlat om att Turkiet, Saudiarabien och andra Gulfstater som finansierar moskéer och verksamheter i gengäld har krävt inflytande i form av styrelseposter och rätt att utse imamer för att därmed styra religionsutövningen.

2020 meddelade Saudiarabiens dåvarande justitieminister, Mohammed Bin Abdul-Karin Issa, i arabisk press att Saudiarabien skulle upphöra med finansiering av moskéer i utlandet. 

Det saknas tillförlitliga rapporter som visar hur utbredd och omfattande den utländska finansieringen är. De danska forskarna Johannes Renders och Lene Kühle vid Århus Universitet har som en delförklaring för det lyft fram att Gulfstaterna är ovilliga att ”report donations to projects in Europe into general databases for charity work is one of the reasons why information is scarce”.

De skriver att det inte finns några studier som visar en sammantagen bild över omfattningen och syftet med utländsk finansiering. De hänvisar till rapporter från Frankrike, Nederländerna och Storbritannien som närmast anekdotiskt ifrågasätter om den sortens finansiering sprider extremism och ger upphov till radikalisering och hindrar en utveckling av en ”europeisk islam”. De hänvisar också till Europarådets rapport 2018 där slutsatsen är att en ökad insyn i utländsk finansiering av islam bara kan vara av godo samtidigt som den är ofullständig i frågan om omfattningen och inte heller anger hur de europeiska länderna bör förhålla sig till företeelsen.

Ett av de danska forskarnas budskap är därför att utländsk finansiering av moskéer och deras verksamheter är ett europeiskt problem och att regleringar eller insyn av något slag är nödvändiga.

I Försvarshögskolans rapport Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället lyfter författarna fram utländsk finansiering som en av de salafistiska och salafist-jihadistiska utmaningarna för det svenska demokratiska samhället. De påpekar att utländsk finansiering inte är reglerad och uttalar på samma sätt som de danska forskarna att det inte heller finns någon aktör i Sverige som har en underbyggd uppfattning kring hur omfattande stödet är eller har varit.

Doku har frågat Stockholms moské, Göteborgs moské och Fatwarådet hur de ser på utländsk finansiering av imamer och verksamheter men ingen av dem har svarat.

Saudiarabiens hemliga betalningar till den svenske imamen

Hassan Moussa, som rätteligen heter Hassene Ben Ali Moussa, är född i Algeriet i mitten av 1960-talet. Han utbildades till imam i Saudiarabien och kom till Sverige för 25 år sedan. 

Efter bara några år hade han etablerat sig som en av islams mest profilerade företrädare här.

2004 blev han imam för Stockholmsmoskén och därefter har han utsetts till ordförande i Sveriges imamråd, generalsekreterare för de europeiska imamerna, vice ordförande för det svenska Fatwarådet och medlem av det europeiska Fatwarådet. Han har också listats i Muslim500 som en av världens mest inflytelserika muslimer.

Hassan Moussa har vid upprepade tillfällen varit talesperson i svensk media vid återkommande oroligheter och våldsamheter kring islam under 2000-talet. Han fördömde i en predikan 2005 terrordåden i London och blev därför mordhotad. Vid den danska karikatyrkrisen 2006 uttryckte han i en debattartikel att den svenska regeringen borde tala sina danska kolleger till rätta. 2010 utverkade Hassan Moussa en fatwa mot självmordsbombare efter Taimour Abdulawahabs attentat i Stockholm. För det kritiserades han av ledningen för Stockholms moské som ansåg att en fatwa inte var nödvändig.

I en intervju med tv-kanalen Al-Jazeeras arabiska nyhetsprogram med anledning av moskébranden i Eskilstuna 2014 sa Hassan Moussa att moskébränder i Sverige är början på ett folkmord på muslimer. För det la han skulden på utbildningen i den svenska skolan och på medierna.

Hassan Moussa driver i dag Svensk islamisk stiftelse för dialog och kommunikation. Stiftelsen ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt rådgivning och kommunikation beträffande individer, organisationer och media kring omdiskuterade frågor om islam och muslimer i västvärlden och i det svenska samhället.

Hassan Moussa uppträder numera främst på en internationell scen. Han deltar regelbundet på konferenser organiserade The World Muslim Communities Council och Muslim World League, organisationer som anses har starka kopplingar till den arabemiratiska respektive den saudiarabiska staten. Deras huvudsakliga syfte uppges vara att förmedla det sanna islam.

Doku kan nu avslölja att Hassan Moussa sedan flera år tar emot stora betalningar från Saudiarabiens ambassad i London. Betalningarna sker närmast regelmässigt månadsvis och uppgår till mellan 24.000 och 28.000 kronor.

Betalningarna sker inte till något bolag, stiftelse eller annan organisation utan sätts in direkt på Hassan Moussas svenska bankkonto. Han har inte deklarerat för någon av betalningarna, som upptäcktes i samband med en revision av hans islamiska stiftelse.

På frågor från Skatteverket har Hassan Moussa gjort gällande att betalningarna är gåvor från Saudiarabien enligt ett muntligt avtal för att visa uppskattning och erkänna hans insatser för muslimer och icke-muslimer för att förebygga extremism, våld och terrorism och för att hjälpa honom med uppehälle och kompetensutveckling.

Skatteverkets uppfattning, som delades av Förvaltningsrätten i Stockholm, var att Saudiarabien gjort utbetalningarna för att Hassan Moussa skulle verka för islams spridning, goodwill och övrigt som gagnar islam.

Vid en av de senaste internationella konferenser som Hassan Moussa deltog i berömde han de ansträngningar som det kloka ledarskapet i kungariket Saudiarabien gjort för att tjäna islam och muslimer och sprida måttfullhet.

Sveriges radios Människor och Tro om Fatwarådet i Sverige

Under hösten 2021 sände Sveriges radios Människor och Tro programmet Sharia i Sverige. I programbeskrivningen sägs att när det talas om sharia i Sverige tänker många på de hårda straffen och reglerna i länder som Afghanistan, Iran och Saudiarabien, men att sharia också handlar om annat och berör många muslimer i väst.

Som en del av programmet besökte Människor och Tro Fatwarådet i Malmö. Fatwarådet ska enligt egen uppgift vägleda muslimer i Sverige genom uttolkningar av islam i aktuella samhällsfrågor.

Rådets ordförande, Saeed Azam, fick i inslaget inga frågor om finansieringen av Fatwarådets medlemmar och verksamhet eller om eventuell utländsk påverkan och betydelsen av det för uttolkningen av islam i Sverige. Saeed Azam berättade istället fritt om skillnaden i synen på islam mellan å ena sidan Saudiarabien och andra diktaturer i arabstaterna och Sverige å den andra.

Redaktören för Människor och Tro, Anders Diamant, uppger för Doku att redaktionen inte kände till att Fatwarådets andra vice ordförande, Hassan Moussa, finansieras av Saudiarabien.

”Om vi känt till det ni avslöjat så hade vår reporter också ställt frågor kring möjligheten att vara oberoende i sin rådgivning och pressat Saeed Azam mer om det”, säger Anders Diamant.

Doku har vid flera tillfällen varit i kontakt med Hassan Moussa och frågat honom om vad hans uppgifter är för organisationer som Muslim World League, varför Saudiarabiens Londonambassad betalar pengar till honom, på vems initiativ det började och hur länge det har pågått. Hassan Moussa har valt att inte svara.

Doku har ställt samma frågor till Saudiarabiens Londonambassad som inte heller har svarat.

SOFIE LÖWENMARK